Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jaarabonnement

Jaarlijks Abonnement: Het jaarabonnement biedt toegang tot alle functies en voordelen van het platform gedurende één jaar, beginnend vanaf de datum van aankoop.

Automatische Verlenging: Dit jaarabonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de abonnementsperiode voor nog een jaar, tenzij het wordt opgezegd. De klant stemt in met deze automatische verlenging.

Opzegging: Om het jaarabonnement op te zeggen en automatische verlenging te voorkomen, dient de klant minimaal één maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode op te zeggen. Dit kan worden gedaan via de accountinstellingen of door contact op te nemen met de klantenservice.

Opzegtermijn: Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn van één maand geldt. Als het jaarabonnement niet binnen deze termijn wordt opgezegd, wordt het automatisch verlengd voor een extra jaar en wordt de volgende abonnementsperiode in rekening gebracht.

Betalingsverplichting: De klant is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het abonnementsgeld voor de volgende abonnementsperiode, tenzij het abonnement tijdig wordt opgezegd zoals beschreven in punt 3.

Door het jaarabonnement aan te schaffen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden en begrijpt en accepteert de klant de automatische verlenging en het opzeggingsbeleid.

Voor verdere vragen over deze voorwaarden, neem contact op met onze klantenservice.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die worden aangegaan door de navolgende vennootschap: Angels & Dragons (handelsnaam van EJ Growth Accelerators), gevestigd te Curaçao.

Onder “Opdrachtnemer” in onderhavige algemene voorwaarden wordt uitsluitend verstaan de betreffende vennootschap als hierboven genoemd waarmee de overeenkomst is gesloten. 

 

 1. Opdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. 
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook beroepen die natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan Opdrachtnemer verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken. Deze betrokken partijen worden hieronder in het begrip Opdrachtnemer begrepen. 
 3. Opdrachtnemer is in geen geval, boven de aanneemsom, aansprakelijk, ook niet voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 4. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden, zoals niet-gelieerde medemakelaars en subagenten. 
 5. De Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 6. De honorering van Opdrachtnemer bestaat uit de urenvergoeding/startup fee, een succes fee en/of provisie berekend over de funding. De hoogte van de provisie of courtage wordt op aanvraag aan opdrachtgever verstrekt. 
 7. Alle vorderingen (van opdrachtgever of van aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen of medewerkers) tegen Opdrachtnemer met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door Opdrachtnemer, dienen (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en verjaringstermijnen) uiterlijk één jaar na de datum waarop opdrachtgever bekend is geworden of had behoren te zijn met de gronden van de vordering, te worden ingesteld.
 8. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 7 dagen en na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen rekening. Bezwaren tegen de aard, omvang of juistheid van de uitgevoerde werkzaamheden en/of de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op, noch geeft het de klant recht op verrekening.
 9. Indien de klant niet binnen de termijn van 7 dagen en heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant, zonder nadere ingebrekestelling,  vanaf de verval Angels & Dragons van de factuur aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 2,5% per maand tot het moment van voldoening, met een minimum van € 250,00. 
 10. Indien de klant dan na tenminste een aanmaning nog steeds het betalingsverzuim niet opheft, is Opdrachtnemer gerechtigd haar openstaande declaraties, vervallen en niet vervallen, ter incasso aan een derde uit handen te geven en dient de klant alle werkelijke kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk (waaronder de kosten van een faillissementsaanvrage) te vergoeden. De incassokosten worden bepaald op tenminste 15% van het totaal openstaande bedrag, vervallen en niet vervallen. Indien Opdrachtnemer nog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant. 
 11. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere zaken, tot aan het moment waarop de klant al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 12. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd te verlangen dat onverwijld (aanvullende) zekerheid wordt gesteld op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de klant aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. 
 13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant worden de vorderingen van Opdrachtnemer jegens de klant onmiddellijk opeisbaar.
 14. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en hiervoor genoemde Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. 
 15. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 
 16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud dan wel strekking zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 
 
 

Gratis ebook: Hoe vermijd ik de valkuilen

Wil jij als investeerder het maximale uit je geld halen en investeren in het MKB? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Maar voordat je begint, is het belangrijk om te weten welke valkuilen je moet vermijden. Ons gratis e-book onthult de 10 meest gemaakte fouten bij het investeren in het MKB en biedt waardevolle inzichten en tips om deze fouten te voorkomen. Met de kennis uit ons e-book ben jij goed voorbereid om je investeringen te laten groeien en te profiteren van de kansen die het MKB te bieden heeft. Download ons e-book nu en zet de eerste stap naar succesvol investeren!